blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Jubbega
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Jubbega Administratiekantoren

Bosma & Boonstra
Jelle van Damweg 11
8411XA  JUBBEGA

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Jubbega Assurantietussenpersonen

Concreet
Jelle van Damweg 40A
8411XE  JUBBEGA

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Jubbega Autoreparateurs

Bruggen
Schoterlandseweg 118
8411ZJ  JUBBEGA
0516-461377

Er zijn autowasserijen gevonden in Jubbega Autowasserijen

Tuin V.O.F.
P W Janssenweg 31A
8411XR  JUBBEGA
0516-461904

Er zijn banken gevonden in Jubbega Banken

Rabobank Gorredijk-Haulerwijk UA
Jelle van Damweg 14
8411XD  JUBBEGA
0516-467467

Basisscholen
Er zijn geen basisscholen gevonden
Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Jubbega Bloemisten

Kariandra
P W Janssenweg 72-E
8411XV  JUBBEGA
0516-461170

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Jubbega Bouwspecialisten

Peter Duindam
Schoterlandseweg 84
8411ZH  JUBBEGA
0516-463313

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Jubbega Bruingoedwinkels

Hageman Mobiel Comfort
Wolter Jagerswijk 2
8411WL  JUBBEGA
0516-463683

Er zijn cafes gevonden in Jubbega Cafes

Tia
P W Janssenweg 101
8411XT  JUBBEGA
0516-461449

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Jubbega Dakdekkers-dakconstructeurs

Veldman Dak- en Gevelbeplating B.V.
Schoterlandseweg 7A
8411XW  JUBBEGA
0516-462976

Er zijn dansscholen gevonden in Jubbega Dansscholen

Dsjm Foundation
Koolboswijk 2A
8411KL  JUBBEGA

Er zijn dierenasielen gevonden in Jubbega Dierenasielen

Luxor
Koolboswijk 7
8411KL  JUBBEGA
0516-462556

Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Jubbega Economisch-adviesbureaus

Tebo Verkoop, Advies en Bemiddeling
Rozenbergswijk 29
8411KN  JUBBEGA
0516-462967

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Jubbega Fotografen

Jeanette Bergsma Fotografie
Bloksreed 17
8411WJ  JUBBEGA
0516-461354

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Jubbega Fotografiewinkels

F.R.B. Fotografie
Belgische Wijk 19
8411WN  JUBBEGA
0516-461938

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Jubbega Goederenvervoer

Henk van der Wal Attraties en Handel
Schoterlandseweg 28
8411ZD  JUBBEGA
0516-461357

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Jubbega Hoveniersbedrijven

B.H.W. Boonstra Handel & Wandel
Schoterlandseweg 71
8411XX  JUBBEGA
0516-461915

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Jubbega Interieurbouwers

Vectorix
Hendrik de Vosweg 34
8411KL  JUBBEGA

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Jubbega Kappers

Anneke Westra Hairstyliste
Rozenbergswijk 13
8411KN  JUBBEGA
0516-463567

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Jubbega Klusbedrijven

Voort
Singel 21
8411CJ  JUBBEGA

Er zijn koeriers gevonden in Jubbega Koeriers

Rapieko Verdeelservice
Gorredijksterweg 3
8411KA  JUBBEGA
0516-462973

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Jubbega Lasbedrijven

Las en Montage Bedrijf J. Schoppen
Hendrik de Vosweg 86
8411KM  JUBBEGA
0516-462843

Er zijn loodgieters gevonden in Jubbega Loodgieters

Grupstra-Sikkema Installatiebedrijf B.V.
P W Janssenweg 35
8411XR  JUBBEGA
0516-461284

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Jubbega Metselaars

WiMa Lijmwerken
Krabber 4
8411TG  JUBBEGA

Er zijn meubelmakers gevonden in Jubbega Meubelmakers

Antiek Restauratie Atelier Hoekstra
Schoterlandseweg 14
8411ZC  JUBBEGA
0516-461914

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Jubbega Motorfietswinkels

Bruggen Motoren
Schoterlandseweg 207
8411ZE  JUBBEGA
0516-462634

Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Jubbega Opinieonderzoekers

Zandstra Teleservice
Jelle van Damweg 83
8411XC  JUBBEGA
0516-462646

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Jubbega Organisatie-adviesbureaus

Hooijmans Interim Management B.V.
Belgische Wijk 4
8411WN  JUBBEGA
0516-463666

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Jubbega Projectontwikkelaars

Ybema Staalbouw-Projects B.V.
2e Wijk 29
8411TK  JUBBEGA
0516-462752

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Jubbega Publicrelationbureaus

Cnal B.V.
Kromhoutsreed 2
8411KK  JUBBEGA
0516-461386

Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Jubbega Reclamebureaus

Kalsbeek Reklame Studio
Leidijk 24
8411ZM  JUBBEGA
0516-461638

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden
Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Jubbega Schilders

Beenen Schilderwerk
Schoterlandseweg 201
8411ZE  JUBBEGA
0516-463143

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Jubbega Sociaal-cultureel-werk

Expansie Jubbega-Hoornsterzwaag
de Freding 36
8411RH  JUBBEGA

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Jubbega Software-producenten

Capice
Wolter Jagerswijk 10
8411WL  JUBBEGA

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Jubbega Stukadoren

Spack & Stukadoorsbedrijf K. de Jong
P W Janssenweg 15
8411XP  JUBBEGA
0516-461996

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Jubbega Taxibedrijven

Koopmans
Schoterlandseweg 189A
8411ZE  JUBBEGA
0516-461558

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden
Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Jubbega Timmermannen

Doorn Montage B.V.
Gorredijksterweg 78
8411KG  JUBBEGA
0516-462096

Er zijn transporteurs gevonden in Jubbega Transporteurs

Internationaal Transport H & R Bakker
Hendrik de Vosweg 24
8411KK  JUBBEGA
0516-462881

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden
Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Jubbega Veeteelt-diensten

Bart de Jager
Wolter Jagerswijk 4
8411WL  JUBBEGA
0516-462535

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Jubbega Webdesigners

Daropa Solutions
Warkruid 8
8411VS  JUBBEGA
0516-426493

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid